Condolence & Memory Journal

Xin vui lòng chấp nhận lời chia buồn của tôi. Mong bạn được an ủi khi biết rằng người thân yêu của bạn được an toàn trong trí nhớ của Đức Chúa Trời, đấng sẽ nhớ mọi chi tiết về người cô ấy và làm cho người cô ấy sống lại. Khi bao âu lo tràn ngập trong con, ngài [Đức Giê-hô-va] đã ủi an và xoa dịu con.Thi 94:19

Posted by Linh - PA   December 14, 2018

Posted by Henry Nguyen    December 13, 2018